Pagina wordt geladen ...

Informatie delen met ouders/voogd(en) of anderen

Sommige patiënten vinden het fijner als iemand anders, zoals een partner of kind, namens hen met de huisarts belt. Volgens ons beroepsgeheim mogen we deze personen alleen geen informatie geven. Er is wel een uitzondering: als de patiënt een verklaring ondertekent waarin hij toestemming geeft dat er namens hem iemand anders mag bellen met de huisartsenpraktijk. Deze verklaring komt in het medisch dossier van de patiënt, zodat we dit meteen zien als iemand namens de patiënt belt. U kunt het document aanvragen bij de assistente.
 
Informatie delen over minderjarigen
Informatie delen met ouders na echtscheiding
Informatie bij eenoudergezag
Informatie bij wilsonbekwame meerderjarigen
 

Informatie delen over minderjarigen

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft aparte regels voor vier groepen minderjarigen:
  • Minderjarigen jonger dan 12 jaar
  • Minderjarigen van 12, 13, 14 of 15 jaar
  • Minderjarigen van 16 en 17 jaar
  • Minderjarigen die wilsonbekwaam zijn (12 tot 18 jaar)

Hieronder vindt u de regels die gelden bij deze vier groepen:

Minderjarigen jonger dan 12 jaar
De ouders of voogd(en) hebben altijd recht op informatie over de minderjarige.

Minderjarigen van 12, 13, 14 of 15 jaar
De ouders of voogd(en) hebben recht op informatie die belangrijk is voor hun rol als opvoeder. De arts hoeft geen informatie te delen als hij vindt dat het in strijd is met de zorg van een goed hulpverlener.

De minderjarige moet zelf toestemming geven aan de huisarts om gegevens met andere mensen te delen. De ouders en het kind kunnen aanvragen om het medisch dossier te bekijken. Het kind kan bezwaar maken tegen dat de ouders het dossier kunnen inzien. 
 
Deze groep minderjarigen mag niet zelfstandig een behandelingsovereenkomst sluiten. Dat doen de ouders of voogd(en) namens de minderjarige. Voor elke actie die hoort bij het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst, moeten zowel de minderjarige als de ouder(s)/voogd(en) toestemming geven aan de arts. Van tevoren vertelt de huisarts hen over wat de behandeling inhoudt.
 
Minderjarigen van 16 of 17 jaar
De ouders of voogd(en) hebben geen recht op informatie. De minderjarige heeft het recht op geheimhouding. Een patiënt van 16 of 17 jaar moet op dezelfde wijze behandeld worden als een meerderjarige.
 
Minderjarigen die wilsonbekwaam zijn (12 tot 18 jaar)
De ouders of voogd(en) hebben altijd recht op informatie over minderjarigen die wilsonbekwaam zijn. Voor alle wilsonbekwame minderjarigen van 12 tot 18 jaar geldt dat hun ouders of voogd(en) met de huisarts afspraken maken over hun zorg en gezondheid. 
 

Informatie delen met ouders na echtscheiding 

Na een echtscheiding houden meestal beide ouders het ouderlijk gezag over hun kind(eren). Ze zijn dan allebei wettelijk vertegenwoordiger en hebben recht op informatie volgens de regels die hierboven staan.
 
De hoofdregel is dat beide ouders moeten instemmen met de behandeling van de minderjarige. Maar het belang van het kind staat altijd voorop. Als het kind met één van de ouders naar een afspraak komt, dan mag de arts ervan uitgaan dat deze ouder ook namens de andere ouder spreekt. Dit geldt ook als de ouders zijn gescheiden. Alleen als de arts aanwijzingen heeft dat de ouder die er niet bij is een andere mening heeft, dan moet hij deze ouder expliciet om toestemming vragen. Er geldt wel een uitzondering: als het kind in direct gevaar is, kan de arts het kind behandelen zonder toestemming van allebei de ouders.
 

Informatie bij eenoudergezag 

De rechter kan bij een scheiding het gezag aan één ouder geven. Deze ouder is dan de wettelijk vertegenwoordiger. De andere ouder mag niet meebeslissen over de behandeling van het kind. Ook heeft de andere ouder niet meer dezelfde rechten, zoals het recht om het dossier van het kind te bekijken.
 
Als de andere ouder erom vraagt, heeft hij of zij wel recht op informatie. Denk aan belangrijke medische informatie over het kind en de verzorging of opvoeding van het kind. Dit recht geldt bijvoorbeeld voor leraren, maatschappelijk werkers en artsen. 
 
De arts geeft geen informatie aan de ouder zonder gezag als:
  • hij die informatie ook niet aan de ouder met gezag geeft. 
  • dit tegen het belang van het kind in gaat.
Hoe het gezag geregeld is, staat in het Centraal Gezagsregister. Als wij twijfelen wie er gezag heeft over een minderjarig kind, dan kunnen wij u vragen om een document uit dit register waarin staat wie er gezag heeft over het kind. Dit document heet een uittreksel. Wij kunnen dit ook zelf opzoeken in het Centraal Gezagsregister. Het register is openbaar.
 

Informatie bij wilsonbekwame meerderjarigen

Als een meerderjarige wilsonbekwaam is, dan beslist iemand anders (de vertegenwoordiger) over hun zorg en gezondheid.
 
Meestal moet de vertegenwoordiger toestemming geven om gegevens over de patiënt met andere mensen te delen. Als er een curator of mentor wordt gekozen, dan kan de rechter vragen om een medische verklaring van wilsonbekwaamheid van de patiënt. Een onafhankelijke arts moet deze verklaring opstellen.

 

Volmacht voor delen medische gegevens

U kunt ervoor kiezen om iemand anders toestemming te geven voor het opvragen en regelen van al uw medische zaken. Zoals hierboven beschreven kan dat niet zomaar zonder uw schriftelijke toestemming i.v.m. het beroepsgeheim. Klik hier voor het formulier als u iemand wil machtigen. 


bel ons Bel ons op 0528 22 00 00 | Voor spoed bel met 0528 22 00 07